2018-05-21

Legalizacje i wymiana wodomierzy

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

 • wodomierze podlegają okresowej legalizacji i są pod nadzorem Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb, ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw,
 • wodomierza nie wolno demontować lub samowolnie przemieszczać - na łącznikach wodomierzowych (śrubunkach) mocujących wodomierz zakładane są plomby zabezpieczające Spółki, których uszkodzenie zagrożone jest wysoką karą pieniężną,
 • odbiorca wody winien konserwować, zabezpieczyć przed zalaniem oraz utrzymywać w czystości
  i porządku studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, zalaniem lub zaborem,
 • należy zabezpieczyć przyłącza, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz pomieszczenie wodomierzowe przed okresem zimowym, w sposób gwarantujący ich ochronę przed zamarznięciem,
 • należy umożliwić swobodny i bezpieczny dostęp do wodomierza pracownikom Spółki.
 • wymiany wodomierza należącego do ZWiK, dokonują wyłącznie jego pracownicy,
 • Każde rozplombowanie wodomierza należy wcześniej uzgodnić w ZWiK.
 • na łącznikach wodomierzowych (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,
 • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,
 • właściwie odczytano i zapisano w protokole wymiany wskazanie, numer wodomierza i dane Odbiorcy.
 • Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany wodomierza.
 • Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.
 • ZWiK nie prowadzi legalizacji wodomierzy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się